GOD adresses the nations… of the United Nations… 17.05.2024.

This says GOD to the nations of the United Nations :

 

 

“You heard about Me. You knew/know about My existence. Still many of you deny Me in your intensions, words and works.

Repent, otherwise I will show My powers and authority and My works in a way that you never experienced before… by which you will fear Me more than anything else in creation. I AM.

For I AM the GOD who rewards all who are doing good in doing My will… and who were or are asking for My will… and are willing to ask Me for guidance in what decisions to take and what to do. I AM.

Many of you were or are Luciferians/Satanists and did or are doing cruel things. If you do not quit with your evil and wickedness… I will completely destroy you on the day of My holy Wrath and Vengeance. I AM. Very soon I will completely destroy all the powers that were/are in charge, that were/are not willing to quit with evil or wickedness and that loved/love or served/serve Satan/Lucifer more than Me. I AM.

I AM GOD and I AM the Creator of all universes that ever were/are… or will be. I AM. I created them… and or create them… and I can destroy them and start again. For all that you ever saw or will see is My work. For I AM the Almighty ONE, who was, is… and always will be the Same. I AM. Woe to those who were/are/remain stubborn like goats. I will judge them and destroy them and will give them over into eternal fire. I AM. You were/are warned by many words and witnesses worldwide in the centuries… and are now again warned by this holy prophecy/these holy words, that are going out of My Holy Mouth to all of you worldwide/all over the surface of the earth. I AM.

Soon , yes very , very,  very soon… things will change very quick… in a way you never saw coming/expected to be. For I AM the One who reigns in all of creation, according to My holy will and holy plan and holy Heavenly Order, which is totally different from your Satanic/Luciferian “new-world-order”. I AM.” ;

Says the almighty GOD of all universes, that He called/calls into existence by His almighty creating Voice/Words/Logos… in the powers of His almighty Ghost-Being and IN and through His Beloved and Glorified and Exalted Almighty Son and Image : Yeshua HaMashiach/Jesus The Christ, The Living Son of GOD,

who is the Radiance of His Glory, The Expression of His Being… and the Carrier of the powers of His almighty creating and life-giving and sustaining and providing and giving and/or destroying powers… Who was, is… and always will be the Great I AM YHWH-/ YHVH-Elohim, who created the heavens and the earth and all in it… and mankind… and is The Savior of all who regret and confess their evil/sins and turn away from their evil way of life… and are willing to learn… and to be changed to their eternal salvation by God’s Giving Goodness/Grace and Love and Mercy and Truth and Powerful Holy Ghost and Their Eternal Gospel/Good News… concerning salvation IN Christ Jesus/Yeshua HaMashiach and His reconciling Blood… and who follow Him till the end… to end in Eternal Glory with Him and all true saints.

“Amen. Hallelu-YHWH.”  ;  Says the Spirit of GOD.

Message by :

The Wind 7  / Jean ( = Jochanan/John) Martin Peter Schoonbroodt. NL. EU. Messenger of GOD in these last days.

17.05.2024.

GOD tot de mens van de 21 e eeuw… ( Dutch.NL.EU)

Dit zegt GOD tot de mensen van de 21 e eeuw :  

 

 

“Kijk, wat ziet u ? Mensen, dieren, vogels, vissen en allerlei andere levende wezens in de lucht… op het land… in de zee. Toch is er meer dan hetgeen u ziet. Er zijn geesten om u heen die invloed hebben op hetgeen u ziet en hoort of waarover u denkt. Tevens zijn er middelen en mogelijkheden en onbenutte kansen om steeds meer te zien en te ontdekken of te ontwerpen of om uw creativiteit op te wekken, zodat u een kleine schepper bent/wordt, die zijn gaven en talenten inzet ter bevordering van het leefbare en goede en welbehaaglijke en zegenende… en steeds verder ontwikkelende liefdes-inzet voor de schepping en schepselen. Mijn grootste macht is LIEFDE, ofschoon velen dat vaak niet kunnen zien of begrijpen… omdat er als het ware een deken/sluier over hun hart/geest/verstand/denkvermogen ligt, die Mijn Ware Zijn en Wezen en Liefde afdekt/bedekt houdt… of de mens vaak deze niet laat zien of herkennen, door de machten der duisternis… waarover Satan de heerser is. Helaas is de mens daardoor dan ook vaak verduisterd in zijn denken en vaak zeer ego-/ik-gericht/zelfzuchtig en vaak zelfs zeer ambitieus, maar dan op een negatieve en zeer machtswellustige wijze, waarbij men elkaar bestrijdt… of de loef wil afsteken… of wil overtreffen… of zelfs men elkaar afkraakt om zelf te “shinen” , waarbij men kwaad en roddel en laster en verzinsels en verdraaiing van feiten gebruikt om de ander in een slecht of kwaad daglicht te stellen… of hun roem of reputatie te schaden of hen onderuit te halen… en zich zelf of hun instituut of organisatie of onderneming of bedrijf of beroep of titel of status of eigen ego te verhogen. Helaas was dit door alle eeuwen heen zo. Gevolg : Haat, nijd, afgunst, ruzies/twist/onenigheid/verdeeldheid, partijgeest, sektarisme, culten, religieuze waanbeelden vijandig jegens Mijn Ware Werkelijkheid en Realiteit, die IK, als de Almachtige van het universum, heb gegeven als een leidraad/gids/hulp/troost… en sturing en opwekking/bemoediging… en ook waarschuwing tot allen in de schepping via Mijn Geest en profetieën/openbaringen en woorden en krachten en gaven en genadegaven/charisma’s… om mensen te helpen een wijs en verstandig en liefdevol mens en wezen te zijn, dat met Mij samen Onze schepping beheert onder Onze Hemelse Goddelijke Leiding en Goddelijke Liefde en Wijsheid en zegeningen tot zegen over alles en allen in Onze schenkende liefdevolle goedheid en trouw en zorg en omzien naar alles en allen… naar Onze wil en plan en kennis en weten om alle dingen… en hoe Wij dit alles willen besturen van uit Onze Hemelse Troon in samenwerking met Onze kinderen, zonen en dochteren op aarde, die samen met Ons Onze belangen behartigen, die haaks staan op de belangen van de boze vorst die in de lucht heerst : Satan/Lucifer/Baäl/Beëlzebul en alle andere afgevallen entiteiten/engelen/demonen/onreine boze geesten en “goden” en “godinnen”, die zich zelfs als buitenaardsen/ extra-terrestrials/ “aliëns” kunnen presenteren/openbaren/verschijnen… om mensen in hun macht te krijgen. Ziet, gij leeft in een schepping, die zowel het kwaad als het Goede herbergt. Gij bevindt u in een geestelijk strijdperk/arena, waar Wij de boze bestrijden door Onze Geest en woorden en profetieën en openbaringen van uit Onze Hemelse Troon en heerschappij. Wij weten dat bolwerken van het kwaad vaak mensen-gedachten beïnvloeden om ze ten verderf te richten/programmeren… via Satanische/Luciferiaanse/duivelse en demonische “verlichting” / “illuminatie” … en gemanipuleerde berichten of wetenschap, die zij gebruiken… alsook goddeloze en god-verloochenende wetenschappen, ideologieën en religies en politieke en economische en culturele en militaire manipulatie en verdraaiing van feiten… om zo de totale macht/controle te krijgen en te behouden over vaak onwetende of zwakke zoekende mensen. In deze eeuw ziet gij de verdere ontsporingen over de gehele aarde voor uw ogen geschieden. U bent getuigen van hetgeen er was, is en zal zijn… en verder zal escaleren, zoals Wij het reeds door Onze heilige boodschappers hadden/hebben geopenbaard… en zullen blijven openbaren/verkondigen/bekend maken, zodat gij weet dat Wij waren, zijn en zullen zijn… en u de toekomstige dingen reeds verkondigden in het verleden. Wij maakten reeds de toekomst openbaar… vanaf het begin van Onze schepping. IK BEN. ” ;

Spreekt de Almachtige.

The Wind 7.

29.04.2024.

 

 

Dag broeder… door God geliefd… IN Christus… ( Antwoord op een vraag) ( Dutch.NL.)

Dag broeder… door God geliefde broeder… IN Christus.

God’s rijke zegen met 2 Kor. 13 ; 13.

Het gaat mij naar God’s wil heel goed Geestelijk… en Zijn genade is vaak zeer groot, maar ook de strijd was vaak zeer groot. Ef. 6 ; 10-20. + Ef.2. Hoe gaat het met jullie ? Aangaande je vraag : Johannes Greber. Ik heb ooit vaag van hem gehoord. Weet er eigenlijk niets van. Weet alleen dat volgens Hebr. 12. we wel met het Hemels Jeruzalem verbonden zijn… en dus met hetgeen daar aanwezig is, zoals in Hebr. 12. beschreven. Misschien nog eens interessant om te lezen en te overdenken met Hebr.11. Dat wij zulk een wolk van getuigen om ons heen hebben… en dat het koninkrijk van GOD nu op aarde Geestelijk in ons midden is… en boven en om ons heen is… waar twee of drie in Zijn naam samen zijn.

Jezus zei : Het Koninkrijk van de Hemel is IN u. ( Zie ook : Joh. 17.)

Christus IN ons en wij IN Hem en de Vader in Hem. We zijn dus met God zelf en Zijn troon continu verbonden, zo wij ook naar de Geest leven. Het Voorhangsel van de Tempel scheurde door God’s Hand nadat Jezus de laatste adem had uitgeblazen… en zodoende staan wij nu direct voor God’s Aangezicht, dag en nacht IN Christus, bekleed met Christus’ Geest en gerechtigheid op grond van Zijn verdiensten. Dus De Hemel is sinds de uitstorting van de heilige Geest in ons op aarde aanwezig… in en onder en te midden van hen, die IN Zijn Geest en tegenwoordigheid leven in dit door God geschonken en in stand gehouden geloof… dat deze wereld overwonnen heeft door Zijn heilswerk IN Christus Jezus en Zijn bloed en opstanding en verhoging aan de rechterhand van GOD de Vader… en de uitstorting van de heilige Geest IN ons hart, waardoor wij nu één zijn met GOD en Jezus en de Geest ( Joh.17.) en het Hemels Koninkrijk van GOD en met het Hemels Jeruzalem en met alle heilige hemelingen… en het Hemels Tabernakel… en ons dus NU in God’s heilige ogen in de Geestelijke zin van God’s woord en openbaringen in het Allerheiligste bevinden voor en in GOD… en wij nu Zijn Tabernakel/Heiligdom/Tempel ( 1 Kor.3+4. ) zijn… en HIJ ons leidt, dringt, drijft, activeert door Zijn Geest en woord en liefde en rechtvaardigheid en genade en de geloofsgenade-werkingen met kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden maar uit/in/door kracht die in GOD zelf is… en IN Zijn Zoon en via Hem en de 7 Geesten ( Opb. 5. Het Lam met de 7 horens -7 Almachtskrachten-Geesteswerkingen ) van GOD uitgezonden over de gehele aarde … en waarbij  HIJ  Zijn  Geestes-werkingen/Genade-bedieningen-Genadediensten en heilige genadegaven/heilige charisma’s en krachten IN en met en onder en boven en rondom en door ons heen… of onder ons actief doet zijn… om al hetgeen te doen dat Hem behaagt… tot heil over allen over wie Hij en Zijn Zoon en Zijn Geest of de Geest van Christus Jezus zich ontfermen… tot geloofs-gehoorzaam en tot heil en zaligheid. Amen. Hallelu-YaH. Amen. Christus Jezus stierf voor allen. Kol. 1. De volheid van de GODheid was in Christus Jezus op aarde… en was alles dat in de hemelen en op de aarde was, is en zal zijn… met Zich zelf verzoenende aldaar in de vastgespijkerde doorboorde Zoon van GOD, het Lam van GOD, wiens bloed gesprenkeld werd op het verzoendeksel op de Ark van het Verbond voor de heilige ogen van de heilige twee cherubim/heilige bewakers-engelen en de heilige ogen van GOD, die troonde/troont boven de cherubim in Zijn macht en Heilige Koninklijke Almachtige Majesteit en Heerschappij over alles. Op hetzelfde moment werd door het Bloed van Yeshua/Jezus de ingang geopend naar het Paradijs. Jezus wist dit… en daarom kon Hij tot de moordenaar, die rechts van Hem op de martelpaal/kruis hing, zeggen, alvorens Hij Zijn laatste Adem zou uitblazen : Waarlijk IK zeg U heden : Gij zult met Mij in het paradijs zijn. De Twee Cherubim sloten namelijk de ingang/toegang tot het Paradijs voor Adam en Eva na hun zondeval. Paradijs was eigenlijk gewoon de heerlijke plaats in God’s schepping waar YHWH-Elohim zelf met Adam en Eva elkaar ontmoetten en direct spraken tot en met elkaar/fellowship. Tevens werd door Jezus zoenbloed de directe toegang in God’s tegenwoordigheid in het Allerheiligste geopend, waardoor de mens direct contact kan hebben en heeft met GOD Zelf… en van Aangezicht tot aangezicht met Hem kan spreken zonder vervloekt of verdoemt te worden of verteerd te worden door Zijn heilig vuur van Zijn oordeel. Zijn liefde en genade gaat sindsdien uit over de gehele aarde om deze heilsboodschap te verkondigen tot allen… tot heil en zaligheid over zeer velen, die HIJ daartoe begenadigd/gratie verleent… om Hem en Zijn Zoon en hun Heilswerk en daarmede hun opofferende volmaakte liefde/Agapé/Goddelijke Liefde door Hun Geest te mogen leren kennen… door de prediking van dit evangelie der redding, verlossing/bevrijding/genezing, verzoening, reiniging, rechtvaardiging, heiligmaking/afzondering in Geest en Agapé en waarheid en genade en leven in Zijn trouw en heilswerk, en vervolmaking en verheerlijking van allen die door Zijn genade in dit volmaakte heil geloven en er aan vast houden… en het belijden voor engelen en mensen als een getuigenis… aangaande De Weg, De Waarheid… en Het Leven geopenbaard in de Zoon der Belofte, des heils gewrocht in Het Zaad van de vrouw die de kop van de oude slang/het serpent/de satan/duivel zou vertrappen/verpletteren … en als het Zaad van Abraham dat een zegen zou zijn voor alle volkeren en een groot LICHT zou zijn onder alle heidenen. HET ZAAD = CHRISTUS en allen die een met en in Hem Zijn en door Hem en Zijn genade en genadegave van het geloof in deze Goddelijke waarheden en genadevolle Geest Het Leven hebben, dat de Satan en de zonde in de mens en de dood overwonnen heeft… en dus het de eeuw en de eeuwen-betreffende Leven hebben uit/in/door/met GOD en Zijn Christus in alle eeuwen. Amen. Hallelu-YHWH. Amen. Groot en heerlijk en Majesteitelijk is HIJ die was, is en zal zijn, de Almachtige. En spoedig zal HIJ ook zichtbaar voor allen verschijnen en dan zullen alle volkeren en stammen der aarde bitterlijk over Hem wenen, die zij doorboord hadden. Want Yeshua HaMashiach/Jezus De Christus is de Verschijning van GOD geopenbaard in de Geest en door de Geest en het Woord, maar ook in het vlees en het bloed en het gebeente verschenen. HIJ is de Uitstraling van God’s heerlijkheid, de Afdruk/Verschijning van God’s Wezen en de Drager van de almachtskrachten/woorden, waardoor HIJ de schepping in het aanzijn riep en gebood naar Zijn plan. HIJ is GOD, Geest, Het Woord/De Logos, dat vleesgeworden is… en die NU in/door de Geest onder/ in /te midden Zijn heiligen woont met Zijn Geest… overal op aarde waar zij samenkomen… of elkaar ontmoeten… onder Zijn machtige Arm en Hand/ Heilige Geest en/of heilige engelen van Zijn heerlijke Heerschappij, die Hem aldaar vertegenwoordigen waar HIJ hen samen brengt om elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof, dat hen eens en voor altijd gegeven is vanuit/door Zijn genade/onverdiende goedheid en Zijn Liefde en trouw… volgens Zijn belofte. HIJ is de Immanuël = GOD onder/te midden/bij/met ons. HIJ is het Brood des Levens uit de Hemel neergedaald, opdat een ieder die van dit Brood/Manna zou eten in eeuwigheid niet meer zou hongeren. HIJ is de Bron des Levens, opdat zij die uit Zijn Bron Levendmakend en Levenschenkend Water/Door de Heilige Geest gegeven krachten/woorden/energiëen putten… niet meer dorsten zullen naar het Ware Leven, daar zij dit volkomen in Hem hebben… door Zijn liefdevolle schenkende goedheid/genade en Agapé en zorg en zegeningen ( Ef. 1 ; 3.) en trouw en heilswerken. Amen. En dit met het vooruitzicht dat zij/wij voor altoos met Hem zullen zijn in heerlijkheid, nadat zij/wij de Goede Strijdt des Geloofs met Geloofsvolharding gestreden hebben, ziende op Jezus/Yeshua, ons aller Heer en Redder en Hoge Priester en OfferLam/Pesach/Passah/Paaslam en Leven en Vriend en GOD… en Hemelse Almachtige Koning. Hallelu-YHWH. Amen.

De Vader, de Zoon en de Geest, die een zijn, zijn YHWH-Elohim ;

die een volkomen eenheid en dus een zijn… en Zich in Hun volheid van Hun GOD- Zijn IN Christus Jezus openbaar maakten… om eigenlijk de Joden en Israëlieten en alle mensen een Volmaakte Redding aan te bieden/ te schenken/ kado te doen… naar Hun beloften via Hun Geest en heilige engelen en hun openbaringen en profetiëen aan uitverkorenen gegeven… de profeten, zieners, openbaarders, getuigen, of hoge priesters van Israël… of gezalfde koningen van Israël en/of door God gezalfde heilige kroniekschrijvers en allen die met heilige Geest gezalfd werden door God… tot heilige taken door de eeuwen heen binnen Israël en/of aldaar waar GOD het in Zijn Soevereine Heilige Wil of plan beschikte en beschikt. Jezus was de Ware Mashiach/Gezalfde/Christus van GOD , die het Lam van GOD zou worden, dat de zonden… en het oordeel van GOD er over… van Israël en van de gehele mensheid op Zich zou nemen/dragen en ondergaan… tot redding van allen die in Hem zouden geloven door God’s genade/geschenk en liefde en waarheid en werk aan en in hun hart en geest en ziel en leven. Zalig zijn allen die in Hem en Zijn werk ter redding geloven… en niet op hun eigen gerechtigheid volgens de Thora/Wet/onderwijzing volgens het Oude Verbond. Daar niemand in staat bleek, door de eeuwen heen, om deze perfect in eigen kracht te vervullen. Allen overtraden of overtreden haar, tenzij GOD ingrijpt : De zonden vergeeft en de genade en de kracht geeft tot een nieuw en eeuwig leven door Zijn Geest gegeven IN Christus Jezus, de Levende Here. Amen. Alleen door het bloed van het LAM VAN GOD is er dus vergeving en redding… en de genadegave van het- de- eeuw- en het de-eeuwen-betreffende LEVEN IN / door en met  HEM.

Joh.3.+14-17.  Ef.2.

Zijn Werk via Zijn Geest en afgezonderden IN Zijn Geest en liefde en waarheid en genade en genadegave des geloofs.

Het Boek Handelingen ( NT) … en de Belofte van de uitstorting van de heilige Geest op/over/in de gelovigen… en Zijn uitwerkingen in hen die geloofden/geloven en die door Hem geleid werden/worden.

Rom.8. Leven naar/door/o.l.v./in de kracht van of vervuld van de Heilige Geest= Christus IN U.

Zijn Werk in gelovigen in de Ecclesia/Gemeente/Vergadering/Samenkomst van ware uit God geborenen en met De Geest verzegelden en Hem dienenden o.a. onderwezen in 1 Kor. 12-14. … en hoe de diensten/gaven/charisma’s horen te werken volgens GOD’s heilige Orde… door God via Paulus de apostel onderwezen en doorgegegeven. De ware zonen van GOD zijn dienaren van de Geest van GOD… en niet van de letter, want de letter dood, maar de Geest maakt levend. 2 Kor.3.

De Ware Tempel/Tabernakel/Huis van GOD… heden ten dage… is de Ecclesia/Gemeente/Geestelijk Lichaam van Christus Jezus, met als Het Eeuwige Onwankelbare Fundament, De Levende Rots met Levend water uit Hem stromende, De Berg der Gerechtigheid van GOD : Christus Jezus = Het Woord van GOD… doorgegeven via Zijn Geest via Zijn profeten, openbaarders, zieners en apostelen apostelen.

GOD de Vader… en Jezus De Christus… en De Geest en het woord… en het Levende Bloed van Het lam God’s op de Ark van het Verbond zijn één.

Dit Levende Bloed… door/in de kracht van eindeloze Heilige Geest van GOD door Jezus gegeven ter verzoening en vergeving en rechtvaardiging en heiliging en vervolmaking en verheerlijking van allen die in Hem en Zijn Plaatsvervangend reddend zoenoffer geloven… bevindt zich NU nog steeds op de Ark van het Verbond op het Zoendeksel en spreekt daar nog steeds bij dag en nacht voor de gehele mensheid… waardoor God nog steeds genadig kan zijn en geduld kan hebben met de ontspoorde mensheid. De Ark van het Verbond/Troon van GOD op aarde… bevond/bevindt zich momenteel in een grot in de Rotsbodem verborgen/door GOD verzegeld in de oorspronkelijke heuvel van Golgatha voor de door GOD verordende tijd… totdat HIJ haar openbaar zal maken voor de gehele mensheid door de twee profeten/olijfbomen/getuigen/kandelaren genoemd in Opb.11. Dit laatste schrijf ik op grond van een openbarende profetie die GOD mij persoonlijk heeft gegeven door de macht van Zijn Geest.

We leven daadwerkelijk in de laatste dagen/eindtijd…

voor Zijn daadwerkelijk zichtbaar verschijnen… en dus lichamelijke terugkeer naar de Olijfberg met Zijn hemelse legers om Zijn voeten wederom op de Olijfberg te zetten… alwaar HIJ ook voor de ogen van Zijn discipelen zichtbaar lichamelijk ten hemel werd opgenomen en uit het zicht verdween in de wolken. Zijn wederkomst is dus zeer nabij… volgens de beloften gedaan in o.a. Handelingen hoofdstuk 1. door de twee mannen in witte klederen/engelen. Bij Zijn wederkomst zal HIJ alle vijandige legers uit de natiën, die Zijn heilige overblijfsel uit de Israëlieten en de Joden totaal willen vernietigen, door de Adem Zijns monds totaal verteren/vernietigen. En dan zal HIJ met de volkeren-wereld/natiën in het oordeel gaan.. en hen oordelen naar hoe zij met zijn broeders zijn om gegaan. Matth.24.+25.

God’s overvloedige zegen…

over allen die GOD het nog wil geven uit pure liefde en ontferming op grond van Zijn grote mensenliefde IN Christus Jezus en Zijn Geest en zoenbloed… en Zijn grote reddingswerk in Jezus/Yeshua :  Het Lam van GOD, dat de zonden van de kosmoia/kosmos wegdroeg/wegdraagt… tot vergeving en verzoening en heil en zaligheid over zeer velen.

Antwoord op een vraag van een geloofsbroeder IN Christus.

Door God’s genade beantwoord door Jean Schoonbroodt.

D.d. 17.04.2024.