God tot de profeten van deze eindtijd. ( Dutch. NL.)

Dit zegt GOD tot de profeten van deze eindtijd :

 

 

“U zult verbaast zijn hetgeen spoedig zal geschieden in de schepping. Mijn woorden zullen versneld vervuld gaan worden door Mijn machtige Arm    en Hand. IK BEN.” ;

 Spreekt de HERE, YHWH-/YHVH-Elohim, de Almachtige/El Shaddai,

de GOD van Israel en van de gehele schepping, de “IK BEN” die tot Mozes, de man Gods, sprak.

The Voice in The Wind of Ruach Hakodesh/Holy Breath of GOD / The Candle.

GOD spreekt tot de kinderen God’s in deze laatste dagen… ( Dutch.NL.)

Dit zegt GOD  tot de kinderen God’s in deze laatste dagen :

“Hoort, gij geliefde kinderen, IK heb U uitverkoren van voor grondlegging der schepping. IK BEN. Mijn Geest heeft U verwekt door Het Levende Zaad / Het Woord van GOD. Gij zijt door Mijn genade gered van het verderf dat in de zonde en de duisternis van de eeuwen is. Toch zijn er sommigen in uw gemeenschappen over wie IK zeer vertoornd ben. Zie, IK zal hen Mijn toorn doen voelen, opdat zij alsnog tot inkeer komen door Mijn werk in hun levens. Want IK zie het verborgene van allen in de Ecclesia/Samenkomst/Vergadering/Gemeente van afgezonderden in Geest en waarheid en Onze genade en Ons heilswerk gewrocht/gebundeld en uitgewerkt in Onze Geest en woord en de bloedskracht van Het Lam van GOD, dat geslacht werd/was in Ons raadsbesluit al van voor grondlegging der schepping… tot heil over allen, die op aarde tijdens hun kortstondige levenswandel in Ons zouden geloven. IK BEN. Mijn Geest houdt van allen die Ons erkennen door Ons genadewerk en Ons woord en liefde en barmhartigheid, maar Ons ook erkennen in Onze gerechtigheid, heiligheid en… ja… zelfs Ons oordeel. Want ziet, velen willen wel Ons in Onze Liefde/Agapé, maar vaak niet altijd erkennen in Onze wegen der gerechtigheid en heiligheid en tucht/kastijding en/of oordeel. Maar zie, Wij zijn de IK ben die IK BEN en altijd zijn zal, de Onveranderlijke. IK BEN. Wie Ons niet erkent zoals Wij zijn… volgt een dwaalspoor/dwaalweg/ dwaalt en erkent niet het Ware Evangelie noch Ons Woord noch Onze gerechtigheid noch Ons Ware Heilswerk… of misbruikt Onze genade en goedheid tot voorwendsel van het vlees oftewel beroemt zich misschien wel op Onze liefde en genade, maar bedrijft gewoon onrecht… en leeft gewoon zijn eigen zondige vleselijke en zinnelijke begeerten/boze lusten van zijn vlees/lichaam of eigen zelfzuchtige/egoïstische verlangens, die haaks staan op Onze Ware Weg/Het Smalle Pad dat ten eeuwigen leven leidt IN Christus Jezus/ Yeshua HaMashiach/ Jesous Christos. IK BEN. Mijn Geest wil niet dat men zijn eigen oude mens, die de mens ten verderve leidde of leidt, leeft … maar de Nieuwe Mens IN Christus Jesus’ geloof en genade en kracht en liefde en barmhartigheid. Want Christus/De Gezalfde is Het Leven van/in allen die door Zijn Geest leven en geloven. Want het is het geloof van de Zoon God’s IN en door en met de gelovigen werkend en bewerkend… hetgeen Ons verheerlijkt in gezindheid, woord en werken en daadkracht en krachten en machten en werkingen en uitingen van de Geest, die Mij de Ware Aanbidding en Ons de hulde brengt en Ons en Onze genade en heilswerk verheerlijkt… en de Ware Ecclesia bouwt op het Ware Fundament : Christus Jezus/Yeshua HaMashiach/Het Vleesgeworden Woord van GOD, Die na Zijn verhoging en verheerlijking aan Mijn Rechter Hand in de hemel… tot een Levendmakende Geest geworden is, die in uw aller harten is uitgestort en die het geloof in u bewerkt dat deze wereld, die in het boze ligt, overwint. IK BEN. De mens kan zich zelf niet verlossen, maar alleen Wij. Onze schenkende liefdevolle goedheid en Onze Trouw en Ons reddingbewerkend ingrijpen in de geschiedenis en in de levens van de mensheid… en van de individuele mens… is het die de mens redt voor de eeuw en de eeuwen… en niet de eigen religieuze handelingen van de mens. Zie, Wij zijn de Elohim boven alle elohim, YHVH-Elohim, De volheid van de Godheid/Goden… te weten geopenbaard als de Vader, de “IK BEN” aan Mozes ; de Zoon YHVH is heil De Gezalfde/Jezus De Christus/Yahshua HaMashiach… en als de Geest/Wind/Kracht/Vuur van Adonai YHVH, De Here HERE. Zie Wij zijn GOD… oftewel Geest Ontzagwekkend en Dynamisch/Krachtig en Energiek. Want Ons Koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit Kracht. Want Onze Geest/Dynamis/Kracht sprak dingen in het aanzijn die niet waren… en ze waren er…  of gebood hen in het aanzijn… en ze stonden er. IK BEN. Niemand is Mij tot Leraar gewezen, IK BEN en was altijd… en heb zelf nooit een begin noch een einde gekend. Velen kunnen dit niet of nauwelijks bevatten, daar zij menselijk redeneren en binnen hun kennis-inzicht-kaders, die onvolledig zijn in Onze heilige Alziende en Alwetende en Alhorende en Alles-registrerende Ogen, Geest, Oren en Brein/Hart. Want ziet, Wij schiepen de mensen naar Ons Beeld en Gelijkenis, zodat zij met Ons heilige gemeenschap zouden hebben in Ons Paradijs/Hof van Eden/Hof van Hemelse Lusten/Hemelse Genoegdoening en Levensvolheid en Levensgeluk. Wij echter stonden toe dat de Satan zijn verzoekend werk deed om de mens te beproeven of hij Ons zou blijven geloven, vertrouwen en gehoorzamen. Helaas zagen en zien Wij de zondenval van de eerste mens, Adam en zijn vrouw, en al hun nageslacht door de eeuwen heen. Maar zie, Wij, in Onze Grote Hemelse Volmaakte Liefde, besloten om enerzijds weliswaar de ongehoorzaam te bestraffen… maar gelijktijdig ook weer De Weg terug in Onze Tegenwoordigheid weer te heropenen… door De Weg/Het Smalle Pad Ten Eeuwigen Leven, door geloof in het Offer dat gebracht moest worden om de misdaad/zonde/overtreding van het Enige Gebod, dat gegeven werd in het paradijs, te verzoenen. Want Wij… en ook de duivel… eisten enerzijds de bestraffing en de dood/scheiding van Ons voor de eeuwen van de geest of persoon/ziel of leven/bloed van de overtreder en onteerder van Onze Heiligheid ;  maar gelijktijdig hebben Wij de claim/eis/opeising van de wetsovertreding te niet gedaan door Een Onschuldige in plaats van de schuldigen op te offeren. Het bloed van Een Lam/moest vloeien om de misdaad/zonde/gruweldaad in Onze Heilige Ogen te verzoenen, zodat Wij genoegdoening vonden in het zoenbloed van De Onschuldige, die het oordeel in plaats van de schuldige op Zich nam/droeg en opgelegd kreeg door Ons, opdat de in zonde gevallen mens vergeving kreeg/kan krijgen/krijgt… en niet langer meer vervloekt/gescheiden en bestraft en verdoemd en verworpen blijft, wanneer Hij zijn eigen misdaad/zonde/overtreding/liefdeloze daad… tegen Ons gericht en de medemens en de schepping… inziet… en aan Ons belijdt/toegeeft/opbiecht… en dus  niet langer verbergt voor Ons noch voor de medemens aan wie hij/zij zich verzondigde… en Ons hem/haar aangeboden Zoenoffer/Verzoeningsoffer in het Geslachtte Lam van GOD aanvaardt tot vergeving, verzoening, reiniging, afzondering van het kwaad/heiliging/heiligmaking en vervolmaking en rechtvaardiging en verheerlijking van hen, omwille van Ons Heilswerk/Reddingswerk, dat Wij  Zelf voor hen uitwerkten in Het Offer. Het Ware Lam van GOD was en werd aangekondigd door Ons Zelf… en Onze Heilige Geest en Woord dat tot hen kwam… en door Onze Heilige met de Heilige Geest gezalfde Boodschappers, de Profeten en Openbaarders/ Zieners en Apostelen, en allen die Onze Geest ontvingen en op en in zich hadden en Onze heilige getuigen waren tot een getuigenis voor allen.. ten heile van allen, die Onze Boodschap zouden horen en begrijpen en geloven tot hun Eeuwige Heil en Zaligheid in Ons en Onze Liefde en Liefdesdaad en Onze schenkende liefdevolle begripvolle en reddende en vergevende goedheid en Onze Goddelijke Trouw. Daar immers de, in zonde gevallen, zondige mens ontrouw was… en onder de macht van de zonde/de duivel en boze geesten stierven in hun geest… en dus niet meer los konden komen van de slavernij aan de duivel/Satan/de Aanklager, die hun zielen claimde/opeiste en in zijn bezit nam en nooit meer wilde loslaten, opdat zij net zo ellendig en ongelukkig zouden zijn en worden gelijk hij was/is en zal zijn, omdat hij alles wist van voor grondlegging der eeuwen en toch koos om tegen Ons te rebelleren… en zodoende uitgeworpen werd uit de hemel als de boze. Hij wil de mens niet vergeven, maar klaagde en klaagt ze dag en nacht aan, opdat zij zich net zo ellendig en vervloekt moeten voelen gelijk hij zich voelt. Hij gunt de mens niet het Ware Levensgeluk dat Wij de mens willen geven. Omdat Hij overtrad en verworpen werd… eist en wil hij dan ook dat de mens in dezelfde vervloeking moet leven gelijk hij. En wil hij ze al op aarde “de hel” bezorgen en meenemen in de eeuwige tweede dood, daar hij de mens aan zich zelf gelijk wil maken… en dus alles er aan doet om de mens bij Ons weg te leiden of weg te houden… of zo onder zijn macht te krijgen, dat hij hun beheerst en totale macht en controle over ze heeft, zodat zij nooit meer Onze Liefde of Goedheid zouden kunnen smaken/ervaren of eeuwig deelachtig zijn. Zijn grote jaloersheid op die kleine mensen, terwijl hij toch zo’n grote machtige engel was/is, die de grootste staat van heerlijkheid bij Ons kunnen ontvangen van uit Onze liefdevolle schenkende goedheid/onverdiende gunst/genade en liefde en waarheid.. en die hij/satan kwijt is… maakt hem ziedend, woedend en gruwelijk en als een brullende/snuivende/briesende bloeddorstige leeuw op zoek naar zijn prooi… en als een zeer venijnig en giftig reptiel gelijk een Oude Slang. Hij is die Oude Slang, die Eva en Adam verleidde, zodat zij uit Gods Liefdevolle en gelukkigzijnde tegenwoordigheid verworpen zouden worden… gelijk hij. Maar zie, Wij hebben een Uitweg en Smalle Poort en Deur/Nooduitgang geopend terug naar Ons… voor allen, die in Ons geloven en vertrouwen en Ons reddingswerk dankbaar in eenvoudig kinderlijk geloof aanvaardden en/of aanvaarden. Deze Uitweg/Nooduitgang/Smalle Poort/Deur… weg uit Satans domein/wereld en macht en slavernij en ellende…  heeft Een Naam : Het Lam van GOD, dat geslacht werd tot redding van allen die IN Mij en Hem en Onze Redding geloven door geloof in Zijn bloedstorting… tot vergeving en redding van allen, die dankzij Ons werk voor hen en tot hen en IN hen geloven tot hun heil en zaligheid IN Ons, daar Wij… door het geloof in Deze Heilsweg/Onze Heilsweg voor hen volmaakt voltooid… in hen wonen en hen innerlijk volkomen bevrijdt hebben en bevrijden en vrij houden van Satans ketens van de hel/kwellingen/verslavingen/gebondenheden, zo Onze geliefde kinderen Ons blijven geloven, vertrouwen en Ons gehoorzamen, zodat zij niet weer gevangen worden genomen door het bedrog van die listige Oude Slang. IK BEN. Zalig zijn zij die Onze woorden horen, geloven en vertrouwen en doen in Onze genade en kracht en wilskracht en volharden in het vasthouden en belijden van Ons en Ons Offerlam… tot hun redding en geluk in Ons en Onze Liefde en Liefdesdaad…  en dit heilswerk eren en waarderen en groot maken tot heil en zaligheid van hen allen IN Ons en tot/over nog velen, die deze prachtige boodschap mogen horen en eveneens geloven van uit Onze pure schenkende en liefdevolle goedheid.. en Onze Trouw en mededogen met het lot der mensenkinderen. IK BEN. Want zo zeer hebben Wij de schepping lief gehad… en nog steeds lief, dat IK Mijn Eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in Ons gelooft… niet verloren zou gaan, maar het de eeuw/tijdperk en eeuwen/tijdperken betreffende Leven zouden hebben van uit Onze Liefdevolle Genade/Liefdevolle Schenkende Goedheid en Onze Trouw… ook al was de mens ontrouw. Wij kunnen Ons Zelf niet verloochenen, want Wij zijn die Wij Zijn, De Eeuwigen en Onveranderlijken, de IK BEN die IK BEN en die IK  ZAL  ZIJN, de Almachtige, geopenbaard door Onze Geest en Woord… en in het vlees en bloed gekomen als De Mashiach/De Gezalfde/De Christus van GOD, van Israël/God’s Strijders,  daar zij een zijn met Ons en Wij bij en met en onder/te midden van hen en in hen zijn… en zij Onze zonen zijn en de erfgenamen van Ons Hemels Koninkrijk… en Met Ons zullen heersen en regeren, nadat zij de Goede Strijd des Geloofs gestreden hebben, ziende op Ons… De Onzichtbare,  tenzij Wij Ons aan hen openbaren volgens Onze Belofte in Joh. 14 ; 21. IK BEN. Wie op Mijn Zoon ziet… en Zijn Voorbeeld ter navolging… ziet op Mij ; daar IK IN Hem was/ben… en Hij IN Mij… en Hij IN de gelovigen en uit God geborenen door het Levende Zaad van God’s woord, door de kracht van de Heilige Geest hen gepredikt… en Wij door de Geest hun hart geopend hebbende, zodat zij zouden horen en begrijpen en geloven,  en dus aan het hart geopend tot hun heil. Wij zijn allen een. IK BEN.” ;

Spreekt de HERE-GOD, YHVH-GOD, de IK BEN.

Profetie d.d. 08.10.2023.

Ontvangen door : De Kandelaar / De Stem in De Wind van De Adem / De Geest… van de Mond van De Almachtige.

Boodschapper van Godswege gezonden : Jean. M.P. Schoonbroodt. NL. Vlijmen.

Gott spricht zur Endzeit-Menschheit… ( German.D.)

“Höret, Ihr Endzeit-Menschen, ICH habe euch alle gewarnt um nicht nach dem Fleisch zu leben, jedoch sehe ICH ganz etwas Anderes. Manche haben sogar ein Bündnis mit dem Teufel geschlossen in Ihre Herzen durch Ihm die Macht zu geben in Ihr Leben. ICH BIN. Deswegen habe ICH euch alle geschlagen mit Ängste und Plagen und Verwirrung und Trübsale und chaotische Gedanken, Irrtümer und Irrlehren und Krankheiten. Ihr sollt nicht meinen dass ICH meiner spotten lasse. Wer auf sein Fleisch sät… wird vom Fleische Verderben ernten. ICH BIN. Mein Geist ist betrübt über euer Ungehorsam und Unglaube und Widerspenstigkeit. ICH BIN. Mein Geist schlägt euch mit unterschiedliche Gerichte und Naturkatastrophen und Wasserfluten und/oder Überschwemmungen… und so weiter und sofort, da Ihr die Hure Babylon und das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde und Ihr Gottloses Reich/NWO mehr liebtet und liebt als Mich. ICH BIN. Somit sind Meine Gerichte und Schläge und durch Mich gewirktes Unheil oder Zorn über euch ergangen… und werden zunehmen an Kraft und Vielfätigkeit wegen eure üble Werke der Gesetzlosigkeit und Zauberei und Finsternis und des Okkulten. ICH BIN. ICH kenne euch und eure Geheime Zusammenkünfte und euer Satanismus und Luciferianismus und Götzendienst und Lügen und Betrug und Habsucht und Geldsucht / Mammon  und sexsuelle Entgleisung… womit Ihr die Menschheit an euer Gottloses System unterworfen habt um sie alle zum Verderben zu führen… und zum Zweiten Tod. ICH BIN. Denn euer System is Satanisch von Ursprung… und Ihr seid seine Sklaven die mit Ihm in Ewigkeit leiden werdet im Feuersee. ICH BIN. Oftmals habe ICH euch, durch Mein Wort und Predigt des Evangeliums durch Meine  heilige Boten und Zeugen, gerufen zur Umkehr und zum Glaubensgehorsam zu eurem Heile. Jedoch habt Ihr nicht gewollt. Jetzt müsst Ihr erfahren was es bedeutet die Quelle des Lebens zu leugnen und zu verwerfen und zu verachten. ICH BIN. Wehe denen die da sagen dass ICH nicht existieren würde… oder nichts tun würde in der Schöpfung. Sehet, höret und merket auf dass ICH BIN der ICH BIN und Ewiglich sein werde… der ICH BIN, der Almächtige, welcher herrscht über die Himmel und die Erde und alles was darinnen ist. ICH BIN. Keiner war Mein Lehrer der Mir gesagt hat was Ich tun sollte, denn ICH BIN der Lehrer im Universum der Alle das Unterrichtete oder gibt dass ICH will dass sie wissen sollen oder erleben sollen oder haben werden… oder die Gaben haben die ICH sie gab oder geben werde. ICH BIN. ICH BIN der HERR über alles und allem. ICH BIN. Selig sind die welche Gottes Wort hören und verstehen und glauben und tun und festhalten als Ihr Ewiger Himmlischer Schatz zu Ihrem Heile und zum Lobe und Preise der Herrlichkeit Gottes und Meines Sohnes und zu Ihre eigene Herrlichkeit bei Uns… nachdem sie Ihr lauf des Glaubens auf Erden vollendet haben. ICH BIN.” ;

Spricht der Almächtige, der Gott Israels und der ganzen Schöpfung.

Weissagung durch den Leuchter/ Die Menorah / Die Stimme im Winde Gottes.

Empfangen durch Jean Schoonbroodt.NL. Vlijmen.

03.10.2023.

To the churches of Angola…

“Hear, ye churches in Angola,

I AM GOD and spoke to you in the past, clearly concerning the endtime or the fulfilment of Our Holy prophecies and revelations of Our Holy Scrolls/Books/Letters of the holy anointed people of GOD of the Holy Scriptures, who all made known the things that were, are and will be. I AM. Still many of you did not take heed to what We said. Many of you drifted away from Us. Return to Us and to The First Love and accept Our prophecy and admonishment and rebuke in all that We give you by Our Holy Ghost by those who are faihful in Our Holy Eyes. I AM. Resist the devil and do not give in to his temptations. Be ready for your Lord will come at a time that no-one will expect Him… like a thief in the night. I AM. Blessed are all who call on Our Holy Names and are willing to pick up their own cross in following The Perfect One, Yeshua HaMashiach/Jesus The Christ, The Son of GOD who shed His precious Blood to reconcile and cleanse and sanctify and justify and complete and glorify all who follow Him till the end… by means of Our Giving Goodness/Grace and love and truth and promises and endurance in believing and trusting Our work of Salvation… and in obeying Us in the powerful Holy Ghost… and who are being led to do Our works as Jeshua/Jesus said : He who believes in Me… will do the same works as I did… and even greater than these ones. I AM.” ;

Says The Spirit of YHWH-GOD, the great I AM of Israel and creation, The GOD who is a consuming fire towards his enemies on the day that he will destroy them.

Message by The Voice in The Wind of Ruach Hakodesh/Holy Breath of GOD’s Holy Mouth.

30.09.2023.

The LORD GOD of creation speaks to the God-fearing people…

This says GOD YHWH, The LORD GOD of creation : 

“Hear, o ye who tremble and fear My holy name and powers and universal Majesty, I AM the Great One who was, is and always will be, although I AM working in the invisible what you will see in the visible.  For there is no sparrow that will fall from heaven unless it was decided by Me. I AM.All the visible and invisible realms/universes or the by My words called into existence ones are under My control although it might seem different because of the workings of the powers of darkness. But I AM the First and The Last, The Alpha and Omega, The One who was, is and always will be… and Who has a plan with and in this temporary creation. I AM. Many of you heard My words already many years ago, but often drifted away. But My holy Faithfulness always sent/sends My holy messengers to awaken you and to bring you back to the Source of LIFE, Who I AM. Soon things will be as We decided them to be. For Our Holy Plan has to be fulfilled according to Our holy revelations and prophecies and words. I AM. Many of the inhabitants of the earth were not prepared to accept Our Good Message to save them when their time had not yet come. But now all people will know for sure in a very short period of time that We are. I AM. For We will increase the workings of Our Holy Ghost in these last days before Our return to the Mount of Olives at the East-Side of Jerusalem in Israel. I AM. Many nations and tribes and even their leaders will know that We are The Rigtheouss  Ones. For We will judge the living and the dead in righteousness. I AM. And no-one will flee that last judgment on Our Day. I AM. My holy call to all was and is and remains : Repent and make the Way of YHWH straight. Quit with evil and seek Me… and Our Holy Will… and understand the days you are living in… and make things right. Get right with your conciousness and life… and with the people in creation… and call on Our Names to be saved by means of Our Giving Goodness/Grace/Love/Mercy… and be baptized in water and Spirit of GOD to The Name of My Beloved and Glorified Holy Child and Son Yeshua HaMashiach/Jesous Christos/Jesus The Christ, The Living One. I AM. Read Our Words and understand Our Way  and leave the Broad Road to eternal suffering and destruction… and enter through the Narrow Door, in faith in My beloved Son Jesus The Christ/Jeshua HaMashiach and go that Small Path to Eternal Glory with Him and Me. I AM. Follow Me in Him… and Him in Me… and Our faithfull followers, whose life was also IN Christ’ Spirit/Life-Giving Ghost… by which they were and are empowered to do Our Good Works according to Our Holy Plan and Holy Will for them and creation, so that We and Our love and grace and truth and mercy and all Our works of Salvation and reconciliation and sanctification and completion and glorification are glorified in the earth among all nations and tribes, so that by Our Goodness and love many will be saved for eternity. I AM. For it is Our desire that many will to get to know Our Heavenly Eternal Truth, so that they will be set free from the evil snares of the evil ones by Our TRUTH. I AM. For Only Our TRUTH will set you free from slavery and addictions to the powers of darkness. I AM. He who is set free by Us… will really be free. First seek Us… and the Righteousness of Our Heavenly Kingdom… and all the other things We will add unto you. I AM.”  ;

Says GOD The Father, The Almighty One of creation, The GOD of The True Israel… according to the Spirit of GOD living.

“Glory, Glory, Glory… follow Me” ;

Says the Son of GOD Y.H.W.H. / Yeshua Hamashiach/Hinoshri Wamalech Hayehuddim, ( = Jesus The Christ/The Nazarene The King of The Jews…)

Who was born out of a virgin at the city of King David/Bethlechem-Ephratha in Judea in Israel, The Scepter of Juda/The Lion of Juda, The Lamb of GOD… that was slain for the sins of Israel… and creation, to save all from their sin and punishment/judgments by God , who believe this holy message of reconciliation by the Blood of The Lamb of GOD on the Ark of The Covenant… sprinkled by the High Priest according to the Order of Melchisedek-King of Shalom/Salem  Y.H.W.H., for He went into the Holy Place and Presence of GOD… and purchased all with His Own Holy Blood. For He never transgressed GOD’s Holy words, but fulfilled the promises of GOD concerning the Mashiach… who would save Israel for Eternity… by giving Himself as an atoning Sacrifice to the living GOD by shedding His blood on the Wood of Curses of Calvery, where He was nailed to by the Goyim/Roman soldiers… in order to fulfill the work… to save Israel and all of creation from the everlasting judgments of GOD. He, the Mashiach, The Son of GOD, made peace between GOD and Israel/The twelve tribes of Israel and all of creation, so that He could/can pour out the Holy Gift of God’s Ghost… to make them all to new people, born out of water and Spirit of GOD… to renew their ways of thinking, speaking, willing and doing… to make them all holy to their eternal salvation. For no-one was capable to live a life without trangressing God’s holy words… and no-one was justified in God’s Presence because of his own works according to the Thora. For all fell short of the Glory of GOD and all were guilty and deserved punishment according to God’s holy words/Thora and holy Prophetical words. And Therefore GOD sent His Only True and Holy and Righteous Son from heaven… to become the Savior of Israel by fulfilling the Law/Thora perfect without sinning throughout His whole life on earth… to become the Perfect Lamb of GOD, that would be slain to make things again right with GOD for mankind. Now all are welcome in God’s Holy Presence without being condemned or being consumed by God’s Holy Fire… and He accepts them as His beloved children/sons and daughters IN the faith in this Eternal Fact and Truth… and GOD’s Work to save all who believe in The Perfect Way of salvation/Saving Grace/Love and Truth… and remain in these words of salvation… and work of saving reconciliation in the power of the Blood of the Lamb of GOD, that fled down from the body of Yeshua/Jesus through a split in the Rockbottom of Calvery… to a cave beneath the Crucified One… where the Ark of the Covenant stood waiting for the Blood of The Lamb of GOD… to be sprinkled by God’s Holy High Priest Y.H.W.H. , who made peace in the power of His own blood/soul/life… when it was sprinkled before the holy eyes of the Cherubim and the Holy Eyes of GOD as an everlasting reconciliation. And in This Holy Work and Holy Will He made all perfect and complete and justified in God’s Holy Eyes for all eternity… concerning their position IN MASHIACH/ANOINTED ONE/CHRIST and His Saving work and grace and love and truth and sanctification by the Spirit, words and blood. There is now NO CONDEMNATION/Eternal rejection by GOD for those who are in this by GOD given and created faith IN Mashiach and His Life, words and work of  salvation.”Amen. Hallelu-YHWH. Amen. “;

Says The Holy Ghost of GOD.

The True Heavenly Pesach-Lamb was slain… and Its/His Blood works out that all who hide behind His Blood… in faith in His work of salvation… will not be struck by the angel of death, for YHWH is their LORD and GOD and Shelter/Shield/Place of Refuge. And HE will lead His people out of The Whore Babylon in these last days by His Ghost/Spirit and words/prophecies/revelations and His Mighty Holy Outstretched Arm and Hand. “Amen.” ; Says the Spirit of GOD.

Blessed are all who are called to get to know this Great Work of GOD to save His people in creation for eternity.

Yeshua/Jesus says :

“Remain in Me and remain in My words… and you will be saved and will bear much good fruit, like a branch of a Good VINE. I AM The GOOD VINE, for I AM in GOD and GOD is IN ME. We are One. And all who believe in Me, like My Holy Ghost and words reveal and teach and prophecised and prophecises, are one with Us… and they are in ME and I AM in them. I AM.”

Prophecy and gospel-explanation by God’s Giving Goodness and great Love to Israel and creation.    30.09.2023.

Words by The Candle/Menorah/The Voice in The Wind of the Holy Breath of the Holy Mouth of YHWH-GOD, The True GOD of Israel and of creation, the heavens and the earth, the True Almighty and Allwise GOD and Savior of all who believe this Holy Message of GOD’s gracious, merciful LOVE and HIS TRUTH. Amen. Hallelu-YHWH. Amen.

Message by Jean Martin Peter Schoonbroodt. NL. Vlijmen.

 

 

 

GOD speaks to the churches at Nairobi…

 This says GOD to the churches at Nairobi :

“You heard My voice in the past clearly. But now not anymore. Reason : You drifted away from Me. I AM. Many of you turned to mammon. And  in doing so to the world-wide-web, which stands for the mammon-banking-666-Beast-system, mentioned in Revelation 13. I AM. The Whore Babylon with her “Pharmakeia” turned  many of you away from Me. I AM “;

Says the GOD of creation, of Israel and the 7 churches. The great “I AM”.

Prophecy by The Candle / The Voice in The Wind of Ruach Hakodesh/Holy Breath of GOD.

17.09.2023.