Featured

GOD says : “I AM NOT AMUSED…”

This says YHWH/YHVH/The LORD GOD :

“Hear, ye nations, I AM GOD, the Almighty One. I AM not amused by those who amuse people without accepting My holy righteousness. I AM. Many seek the things of this world to become famous or adored… as if they were/are gods or godesses. But I AM the Only Almighty One, who was, is.. and is to come in My holy Image/Tabernacle/Temple, called Immanuel or Jahshua ha Mashiach/Jesus the Christ. I AM. Never before… people existed… till I created them. They are My invention and not the invention of themselves… nor the product of evolution. I AM. They didn’t create Me… nor am I a product of their fantasy or of religious deceit. I AM.” ; Says the Lord GOD, The Almighty One, the GOD of Israel and creation.

Prophecy 30.01.2021. Received by The Candle / Jean Schoonbroodt.NL.EU.

GOD speaks… to Moses, the man of God…

This says GOD to Moses, the man of GOD :

“Hear, Moses, you man of GOD, you are now still activ in Africa, but soon I will send you to Israel as one of the two lampstands / menorah’s / olivetrees / witnesses in the city of Sodom and Egypt, where your lord and Savior died on the cross of Calvery. I AM. You will be gathered with the prophet Elijah, who is now still active in Europe, but will also be transported to Israel, in My due time for both of you and for Jerusalem and Israel and for the remnant of the True Spiritual Israel. I AM.’ ;

Says the Lord GOD Almighty, The Great I AM, Adonai YHWH, the GOD of Israel and creation.

Prophecy/ Words of GOD … 29.09.2022.

Received by : The Candle/ The Voice in the Wind / The Menorah.

Manche achten sich selbst…

Jean Schoonbroodt.NL. EU. / Die Stimme Im Wind / Der Leuchter.

21.09.2022.

Jezus / Jahushua spreekt… 19.09.2022.

DIT ZEGT JEZUS DE CHRISTUS / JAHUSHUA HAMASHIACH :

“Ziet, gij leeft in de laatste dagen.

Velen zijn Mammon-aanhangers en zeer “humaan”, sociaal actief. Maar zie, IK zei :

Wie een vriend van de wereld wil zijn, zal met de daad een vijand van God worden/zijn. IK BEN.

Mijn Geest is vaak bedroefd over het ongeloof,

kleingeloof en de ongehoorzaam onder gelovigen en kerkgangers en leidinggevenden, die vaak Mijn profetiëen en openbaringen en dromen en nachtgezichten van broeders en zusters ter zijde legden/leggen in lade’s van kasten, maar ze niet meer voorlezen in hun gemeenten… of het openlijk profeteren en openbaringen doorgeven of dromen en nachtgezichten doorgeven niet toestaan… en zo ook alle andere dingen, die Paulus echter in Mijn Geest onderwees in o.a. 1 Kor. 12-14.

De huidige kerken, vooral de traditionele, zijn vaak verhardt… en niet bereidt te veranderen… en zijn oude wijnzakken geworden,

die de Nieuwe Wijn niet kunnen verdragen, maar gaan scheuren, indien zij terug zouden keren tot het aanvaarden van alle 7-voudige bedieningen en 7-voudige charisma’s en genadewerkingen en genadekrachten door Mijn heilige Geest i.o.m. Mijn oorspronkelijke bedoeling en onvervalst oorspronkelijk evangelie, dat IK door Paulus en de eerste 12 apostelen verkondigde en vertegenwoordigde. IK BEN.

Mijn Geest ziet de verharding in velen al eeuwen lang… en daarom had/heb IK ook door eeuwen heen steeds weer nieuwe opwekkings-predikers.

Helaas werden/worden echte apostelen en profeten vaak door sommige gemeenschappen van gelovigen afgewezen… en zelfs bestreden of bestrijdt men hen nog steeds… en zelfs openlijk vervolgd/of vervolgt men hen nog steeds door “voorlichtings-literatuur” en door laster… en zelfs het ophitsen van overheden tegen die “sekten” en “sekte-leiders” en “valse apostelen” en “valse profeten” en/of “dwaalleraren” enz. , zoals men zeer toegewijde heiligen noemde.

Kijk, IK BEN die IK BEN en zijn zal… en IK zal nooit veranderen. IK BEN.

Mijn Geest zag al de verdeeldheid, die de Satan veroorzaakte en nog steeds overal wil veroorzaken, maar gelijktijdig doorklieft het zwaard van Mijn Geest alle gezinnen, families, gehuchten, dorpen, steden, regio’s en provincies en landen… en ja ook alle organisaties. Want ziet, IK maak geen halt voor ongerechtigheid, dwz. IK bestrijd het kwaad door Mijn Geest en woord in liefde, maar ook … indien noodzakelijk… met nadrukkelijke en strenge en waarschuwende woorden… of zelfs met aankondiging van oordeel of tuchtiging… en het voltrekken van tuchtiging en oordeel. IK BEN. Wie Mij echt kent, weet dat IK in Mijn heiligheid zelfs zeer te vrezen ben. IK BEN. Want Mijn heilige GOD en Vader… en het totale woord van GOD… en IK zijn een. IK BEN. Wie dus denkt, dat hij of zij Mij even kunnen weergeven in een stukwerk-prediking, moet beseffen, dat Onze ware apostelen en profeten en zieners en openbaarders al hetgeen doorgaven dat zij door Ons geopenbaard kregen… om allen tot belering en waarschuwing te zijn.

Ook in deze dagen spreken Wij nog steeds op allerlei wijze tot mensen.

Onze grootsheid en almacht en werken zijn geopenbaard in de totaliteit van al hetgeen Wij deden, doen… en nog zullen gaan doen, naar Onze heilige wil en raadsbesluit en overvloed van genade.

Wist U, dat Wij zelfs in de schrift hebben laten vastleggen, dat Wij zelfs genadig zijn als Wij de goddelozen doden en verpletteren als muggen ?

Verkondigt men dit ook in uw samenkomsten ? Verkondigt men ook nog onze vreselijke oordelen ? Verkondigt men nog onze Openbaring en Opb. 13 + 14. en de tijd waarin gij nu leeft, omdat U nu in de vervulling van Opb. 13 leeft, sinds de invoering van het pincode-pasje van het 666-barcode-betalings-Mammon-Beest-systeem van het internet van alle dingen en het www/666-globalistisch-anti-goddelijke en anti-christelijke wereldsysteem, dat door de valse profeet van Rome werd/wordt geleid… en dus de Hoer Babylon, met al haar Pharma-keia… om allen tot de tweede dood te verleiden volgens Opb. 17 +18 ? Vertelt men U in de kerken en gemeenten, dat nu al allen op weg naar de tweede dood zijn ? Of noemt men deze feiten en realiteit van deze eindtijd “conspiratie-theorieën” en “dwaalleer”, omdat men zelf het geld/Mammon en luxe en weelde meer lief heeft dan Mij ?

Begrijpt U nog de samenhang tussen Mijn brief aan de Laodicea-eindtijd-Gemeentelijke engel/hoofdverantwoordelijke en hen die nog oren hebben om te horen… en Mijn woorden :

Men kan niet twee heren dienen, maar men zal de Ene lief hebben en de ander haten. Men kan niet God en de Mammon liefhebben en dienen.

Mijn apostelen en ware discipelen verlieten alles om Mijnentwil en het koninkrijk van God wil…

en namen hun kruis op zich in navolging van Mij… en gingen de Smalle Weg/ het Smalle Pad, dat naar de Heerlijkheid leidde en leidt ? En U… ?

IK… Jezus/Jahushua… BEN de IK BEN… geopenbaard in vlees en bloed…

en sprak en spreek hier en nu door Mijn Geest… en woorden van Mijn Geest… en in de toekomst verder tot allen, die nog oren hebben om te horen hetgeen Mijn Geest spreekt… en een hart om te verstaan… en de genade en de wil om Mij te volgen tot het einde toe… om voor altijd met Mij te zijn. IK BEN.” ;

Spreekt de Here Jezus de Christus/ Jahushua HaMashiach, de Zoon van de Levende GOD, de Logos, het vleesgeworden woord van God.

Profetie d.d. 19.08.2022.

De Stem in de Wind / De Kandelaar.

Jean MP Schoonbroodt. NL. EU,

een ooggetuige van Jezus Christus… in deze laatste dagen voor Zijn wederkomst…

Words of GOD to EL-I-JAH, the prophet…

This says GOD to ELIYAH, the prophet, who will soon appear to Israel… to fulfill his task as one of the two Olivetrees :

“Hear EL-I-JAH, I AM your GOD and Savior and Healer… and I send you to Sodom and Egypt, very, very, very soon. For the time is near. I AM. Many will look at you… astonished/amazed and shocked… when I will show them My powers in you… and working with and through you. I AM.’ ; Says the Almighty One of Israel and creation.

Prophecy/words of GOD,

received by The Lampstand / The Candle / The Voice in The Wind / Jean ( = Jochanan) MP Schoonbroodt. NL. EU.

16.09.2022.

GOD speaks to the orphans…

This says GOD… to the orphans world-wide :

‘Hear, ye orphans in creation : Get out of the ‘internet-of-all-things-www.-666-Whore-Babylon- and Beast-money-and total-security-and total-control-system’ of this endtime… to save your souls for all eternity. For you knew or heard… or will hear today for the first time, that I AM your GOD and Heavenly loving and caring Father. I AM. Do not follow them who teach you something else. For I AM the Almighty GOD of creation and know really what is going on… and how to save you for all eternity. I AM. Many, who taught you the Good News/Gospel of Me and Jesus Christ and of the apostles of Us, were/are people that We used to bring Our heavenly LIGHT in your darkness and Our LOVE and TRUE CARE to you, but alas… many of fell and fall away from Us, when they started/start to follow the Evildoers, who taught/teach them… or instructed/instruct them.. to take the pincode-666-barcode-related-banking-anti-God-and-anti-christ-global-world-Beast-system, which is mentioned in Revelation 13. This system will lead all to the second death/lake of fire and brimstone. I AM. See Revelation 14. Do not be partakers of this system anymore. Get out of the Whore Babylon and her Beast-Mammon/Money-global-world-system… to save your souls for eternity. I AM. I know that some of you never heard this before. But now you have to follow Me and My Son Jesus the Christ / Jeshua HaMashiach, who re-opened the entrance into paradise and the Kingdom of GOD and into the Temple of GOD… and by this into Our glorious Eternal Presence to be filled with Eternal joy in Our Love. I AM. His blood was shed on the pole/cross/wood of curses on Calvery to save all of you for all eternity. I AM. Trust Us… and these words. Do not believe… nor trust… nor follow… them, who deny this holy message. For this holy message is from Our Throne in heaven, by Our Holy Ghost and holy messenger, who wrote this message under Our Holy Heavenly Leading and Guidance… to reveal her to you. For many of you were/are deceived, by those who did not reveal or explain or taught you these facts/this reality, because they did not believe/nor obeyed Our holy warnings by those who warned them in the past… to not take/accept the pincode-bankaccount-credit-cards-system of the European-USA-Beast-Computer-system of Brussels at Belgium, which became a global-UN-world-control-power. I AM. But they were not willing to pick up their cross to follow Me IN Christ Jesus and to deny themselves every day. They were not willing to suffer for Christ sake. I AM. They were not willing to be persecuted, because of Us and Our heavenly Kingdom and holy righteousness, and loved Mammon/Money/wealth/luxury… or their wives and children or family or jobs…. and this world more than Us. They were luke-warm, which We hate and spit out, if they were/are not willing to obey Us more than the desires of their worldly-fleshly-minded heart and souls. Many even taught Romans chapter 13. about “obeying the authorities”, while denying Revelation chapter 13 +14. Many of them are now on the road to second death. Do not follow them. Just follow Me IN Christ Jesus and Our true holy people, who were/are the true heroes of faith, like the twelve apostles of the Lamb… and all their faithfull followers, who all had/have to suffer for Our sake… and were/are persecuted… and were/are killed, because of the faith… and testimony, concerning Us… and the living hope to end in Our Eternal Glory. I AM. Yes, truely, I tell you : Follow them and all the true heroes of faith… as also mentioned in the letter to the Hebrews chapter 11. Yes, follow them… to end in Our Eternal Glory. I AM.’ ;

Says the LORD GOD Almighty, The Great I AM, the GOD of the heavens and the earth, the GOD of Israel and of creation.

Prophecy/Message of GOD. 18.09.2022.

Received by : The Voice in The Wind / The Lampstand /

Jean MP Schoonbroodt. NL. EU.

A Word of GOD to the hearers of HIS VOICE…

This says GOD YHWH, the GOD of Israel and creation and of the House of GOD / Temple / Tabernacle / Holy Gathering of people… set apart in Holy Ghost and love and truth, according to the Good News / Ecclesia of the Living GOD :

‘Hear, o people of these last days, I AM GOD and I will bring joy and love and truth to you by means of My giving goodness/grace… because of My gracious and merciful heart and Ghost. For I see the ones who are really believing Me and My beloved Son… and are praying and begging for love and mercy towards all who were/are deceived and seduced and betrayed by the Whore Babylon of Revelation 17 + 18. and the Beasts of Revelation 13, which are under the guidance and control of the Old Snake, Red Dragon, Satan, the Devil. My grace and love and truth will enable many to get to know the truth and the time they are living in, so that they can leave the Whore Babylon and the Beasts. For I know how blind and deaf even christians were/are, when they loved this world and Mammon more than Me and My Son and Our heavenly glorious saving True Good News. Even church-leaders were deceived/seduced/betrayed by governments, that made them take the name, number, mark or number of the name of the Beast. Many are even now not yet aware of this fact, that already happened in the past. They are still in the system of the Whore and the Beasts. They did not accept the warnings and prophecies and revelations and teachings and dreams and visions of those who warned them in the past. Even not in these days. Many were/are hardened by their own human and even fleshly worldly desires/lusts and mindset. I AM. Many are more concerned about their earthly possessions and bankaccounts and their Mammon and earthly way of life, than that they obey Me and My holy prophets in this endtime. For I know the hearts of all who are calling on My name or the name of My holy Mashiach/Christ/Anointed One. I AM. Many church-leaders were not willing to accept My holy prophets in the last two ages, but called them “false prophets”. They erred. I AM. Many prophets were even not accepted in their own house, but often called ‘insane’ or ‘stupid’ or ‘mentally ill’ or ‘crazy’ or ‘schizophrenics’ or ‘not realistic’ or ‘autistic’ etc. Some were even delivered into metal hospitals… and put under drugs and surveillance, by those who were ‘wise’ and ‘intelligent’ and ‘very knowledgable’ and ‘professionals’ … and who were people of this world, who were willing to accept Satans demands and accusations more than My holy Ghost and His Holy revelations and prophecies. I AM.’

; Says the LORD GOD of creation, the Great I AM, who spoke to Moses, the man of GOD… and who speaks now again in these last days to his prophets/seeers/revelators… and to those who allow the Spirit of prophecy and revelation to speak and to reveal to them all that GOD wants to give them for the true saints of GOD.

Message received by Jean MP Schoonbroodt. NL. EU. / The Voice in The Wind / The Lampstand.

17.09.2022.

ATTENTIE ! Zeer belangrijke profetie…

DIT ZEGT GOD DOOR DE GEEST :

“U hebt Mij aangeroepen… en IK heb U gehoord en verhoord naar Mijn wil en genade en gerechtigheden en barmhartigheid en oprechte reine en zuivere liefde tot U en tot de Mijnen en tot de schepping… naar Ons raadsbesluit en volgens Onze heiligheid. IK BEN. Mijn Geest was, is… en blijft bedroefd over hen die Mij niet ten volle erkennen in hun leven, ondanks alle gunstbewijzen die Wij hen toonden en gaven en over hen brachten van uit Ons heiligdom. IK BEN. Mijn Geest zal verder het heilige eeuwige evangelie blijven verkondigen over de gehele aarde… tot redding en behoudenis van gelovigen IN Christus Jezus / IN Jahushua HaMashiach, zo zij blijven in Ons en Ons woord en ware evangelie. IK BEN. Mijn Geest zal verder allen opwekken om uit te gaan van de Hoer Babylon en het huidige Beest-systeem, dat de mensen leidt naar de tweede dood. IK BEN. Ziet, IK zeg het U hier… en wederom tot hen die het reeds eerder lazen, hoorden of geopenbaard of onderwezen kregen door deze bode… of door andere boden in deze laatste dagen oftewel eindtijd… of door persoonlijke openbaringen of profetieën of openbarende dromen/nachtgezichten en/of onderwijzingen via Onze Geest of heilige engelen… en/of door zuiver apostolisch en profetisch en openbarend onderwijs in de persoonlijke verborgen omgang met Ons… of via trouwe kundige broeders of zusters IN Christus/IN Mashiach, welke deze waarheid eveneeens hebben geopenbaard of onderwezen gekregen… en deze trouw verder geven in woord of geschrift… voor Onze wederkomst van uit de hemel naar de Olijfberg ten Oosten van Jeruzalem in Israël. IK BEN. Want ziet, de tijd is nabij. Onze eindtijd-exodus van het ware volk van GOD, dat Geestelijk gezind is en geloofs-gehoorzaam/gehoorzaamheid des geloofs betracht/prakticeert, zal zeer spoedig plaats vinden. IK BEN.” ;

Spreekt de HERE, die de Geest is, YHVH-GOD, de Vader van de schepping en van Israël en van Jahushua HaMashiach/Jesous Christos/ Jezus de Christus, de Here ; de HERE en GOD ook van Israël en van alle uitverkorenen uit de twaalf stammen van Israël en uit de heidenen en uit het christendomein, de IK BEN die IK BEN en zijn zal, de Almachtige, de Heilige, de Rechtvaardige, de Redder en Zaligmaker van de Zijnen… en van hen die van Christus Jezus / Jahushua HaMashiach zijn. “Amen. Hallelu-YHWH. Amen.” ; zegt de Geest van GOD/de heilige Geest, die eveneens belijdt… dat Jezus DE Christus / Jahushua HA-Mashiach de Here HERE is… geopenbaard in vlees en bloed en gebeente, de Grote IK BEN.

Profetie/woorden van God… ontvangen door : Jean MP Schoonbroodt.NL. EU

De Stem in De Wind / De Kandelaar.

16-09-2022.

Aangaande 666 … en Opb. 13. + 14. + 17.

Een broeder vroeg : “Jean, heb je hier wel eens van gehoord ?”

Mijn antwoord in God’s genade :

“Hallo geliefde broeder IN Christus Jezus gelovende :

Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het klopt  i.o.m. de beweringen van gelovigen, die o.a zeggen, dat men via de injecties een ander dna ontvangt/wil toevoegen… en we dat van demonen of vroegere Nephilim, dat men ge-extraheerd heeft van vondsten van die wezens door archeologen, toegediend krijgen. 

Ik hoor van meerdere mensen, zelfs van ongelovigen die de injecties  niet namen/nemen, dat zij die de injecties hebben gehad… veranderen qua karakter en aggressiever worden. 

Bovendien bevestigde de Here me dit door Zijn Geest in Zijn eigen naam. Tevens bevestigde HIJ mij, dat ook Zijn profetiëen door mij op de sites/blogs geschreven waar zijn. 

We leven al sinds de invoering van het 666-barcode-systeem in de vervulling van Opb. 13. En het zal alleen maar erger worden. 

Alles is zo opgezet door de rode draak, het oude serpent, dat alles zal moeten kiezen voor 666 in al zijn lugubere stiekeme… en zelfs vaak openlijk wijze van een anti-goddelijke  en anti-Mashiach wereld-globalistisch- imperium/wereldrijk, dat er al lang is, maar steeds weer zo wordt aangekondigd, dat de mensen denken en in de waan worden gehouden dat het nog moet komen. Indien de kerken denken dat Opb. 6-19 in de laatste 7 jaren pas geschieden, dan wachten allen op de laatste 7 jaren, maar ondertussen lacht Satan… en heeft hij ze via hun Mammon/Geld allen al in zijn net/web gevangen tot hun dood en tweede dood. 

Het is eigenlijk te gruwelijk om onder ogen te willen zien, maar het is de waarheid. 

Er staat ook, dat de Hoer Babylon de gehele wereld, alle natiën en volkeren, betoverd heeft door haar Pharma-keia/ tovenarij. 

Tovenarij in de bijbel is ook : 

Ongehoorzaam jegens God en weerspannigheid of koppigheid / het niet je willen onderwerpen aan de volmaakte wil van GOD of Zijn leiding of het niet willen geloven dat hetgeen HIJ zegt gedaan moet worden, omdat men vele bedenkingen heeft… en dus het zelf eerst allemaal wil  bekijken met zijn eigen verstand, dat echter dan verduisterd wordt. 

Zie de ongehoorzaam van de oudsten van het volk Israel, dat niet meteen deed hetgeen God door Mozes zei dat zij moesten doen, nl het land innemen. Gevolg : God ontstak in woede jegens hen en leidde hen 40 jaren door de woestijn, waarbij de gehele eerste generatie stierf… en pas de generatie erna onder Jozua en Kaleb het land innamen. 

We leven vandaag in dezelfde situatie. 

God roept door zijn profeten en Geest : 

“Gaat uit van haar ( =Hoer Babylon/Sodom en Egypte)… mijn volk”. 

En dus ook uit van het door haar gedomineerde : Het Beest.-wereldrijk/barcode-666-systeem = alles wat daarmee verbonden werd en wordt. 

Het Beeld van het Beest wordt overal op aarde gehuldigd/aanbeden. 

Gelijk de Joden bij de klaagmuur nog steeds zich continu buigen… op en neer bewegen met hun hoofden, zo doen de heidenen het ook bij elke piep of signaal op de telefoon/mobiel etc. Zo ook de Laodicea/volksrecht-engelen/boden/leidslieden/ christenen/kerken/Gemeenten. 

De Here zegt, dat, indien de gelovigen zich niet bekeren, Hij hen zal uitspugen/verwerpen. 

Zijn woord is duidelijk en zeer radicaal. Hij laat niet met zich spotten. 

In het boek spreuken staat : 

“Ik heb gezien dat God de mens oprecht maakte, maar de mens heeft vele bedenkingen.”

Stof tot nadenken/overdenken en doorbidden… en dus om de Here te zoeken in oprechtheid en niet met een “eigen” visie of “dogma” voor deze eindtijd-christenen. 

Ons eigen oude zondige hart en wezen en wereldse/aardse en ziele-begeerten en vleselijke lusten… en Satan… en misleidde mensen, die denken dat ze de ware leer hebben, kunnen ons eigen verstand benevelen en/of in een roes/waan/illusie/leugen doen geloven… en dan is het hart/verstand/inzicht als het ware met een deken bedekt. 

God zegt door Zijn Geest in het boek Spreuken : 

“Er is een weg die de mens recht/juist  schijnt/lijkt te zijn, maar zijn weg leidt tot de dood.” 

( = geestelijke dood/dode werken naar het vlees… of geplaatst worden onder de toorn/woedde van GOD/( Rom. 1 ; 18-39. + Ef. 2 ; 1-3.) en vloek ( Gal. 1) en lichamelijke dood, en daarna dodenrijk/scheol/hades… en na het laatste oordeel naar/in de tweede dood/vuurzee.) 

Opb. 3.Laodicea-gelovigen uitgespuugd.+ Opb. 13 + 14.

God zegt in het boek spreuken :

“Vertrouw/leun niet op uw eigen inzicht, maar vertrouw met uw gehele hart op de HERE YHWH.” ( Die de Geest is… Rom.8. + 2 Kor.3.)

GOD is GEEST, Ontzagwekkend en Dynamis/Kracht en energie(k) = G.O.D. = GOD.

Wie dus zegt in GOD te geloven… moet vooral in de Geest, die GOD en de HERE is geloven… en door Hem geleid willen worden… en zich laten leiden. Amen. Hallelu-YHWH. Amen. 

Wie anders onderwijst dwaalt !!! 

Er waren veel schriftgeleerden door de eeuwen heen, die toch dwaalden in de leer en velen verleidden…

en zelfs ware, door de Geest geleidde, apostelen/zendelingen/gezanten en profeten/zieners/openbaarders verachtten en bestreden… en zelfs vervolgden en lieten vermoorden door anderen. Zie de heilige schrift, die daarvan getuigt, en zie ook… wie de ware grootste vijanden van de profeten en apostelen waren en van de Here Jezus…

Bedenk o mens, GOD, die GEEST is, schreef door Zijn Geest de heilige schriften via boden, die met Zijn Geest vervult werden/waren… en door Zijn Geest geleid/gedrongen/gedreven werden. 2 Petr.1 ; 21.

Wanneer uw verstand niet vervult is met de Geest van GOD…en niet door de heilige Geest geleid wordt… noch zich wil laten leiden/onderwijzen… zult U zelfs gaan dwalen.. tot uw verderf en van hen die U volgen… in uw en hun waan, dat verstand alles is… en ja zelfs… dat kennis macht is… en dus het belangrijkste is. 

Maar beseft allen, dat Satan en Lucifer heel veel kennis/wijsheid hadden… en ja zelfs koning Salomo… en toch zijn ze allen afgevallen. Kennis kan de Satan je ook geven… zoveel als je wil… maar besef, dat zijn kennis je naar de tweede dood leidt.

Maar naar de Stem van GOD te horen is… te luisteren naar Zijn GEEST !!! En zoals HIJ je de schrift opent… of profetisch/openbarend iets toont… houdt daaraan vast.

1 Joh.2 ; 27.

God’s zegen over allen, die GOD dit nog kan… en wil geven… in deze laatste dagen.

Groet,  

een bode God’s, in bange dagen voor velen, maar GOD is Heerser en Koning… en leidt allen, die Hem geloven en gehoorzamen, ten eeuwigen heile en zaligheid In Christus.

Jean MP Schoonbroodt. NL. EU.

15.09.2022.

PS.

Er zijn op deze blog-site meerdere profetische woorden van God… en artikelen… die over 666 gaan…

en die tonen hetgeen er speelde en speelt en zal gebeuren. Neem U rustig de tijd om in de zoekbalk/search de thema’s in te typen, waarover U meer wilt weten.

God moge U daarbij leiden door Zijn almachtige Heilige Geest,

zodat U niet door dwaalgeesten of wereldgeesten verleidt wordt om God’s woorden te verachten… of Zijn waarschuwingen te negeren… tot uw eeuwig verderf.

Bedenk de woorden van God’s Geest via de heilige apostel Paulus : 1 Thess. 5 ; 18-20.

Waarschuwing van GOD… tot Zijn ware volgelingen…

Dit zegt GOD, die Geest is :

“Kijk uit voor hen, die de Geest van God in Zijn 7-voudige bedieningen en charisma’s verachten, verwerpen of bestrijden. Want ziet, zij verleiden en verharden mensen tegen Mij, de GOD van de hemel en de aarde, en tegen Mijn Geest in jullie, die jullie heilige bedieningen of charisma’s van Mij hebben ontvangen… tot opbouw van jullie gemeenschappelijk en individueel geloof. IK BEN. Trekt U van hen terug, indien zij Mijn werken in U verachten, bestrijden… of steeds weer in vraag stellen… of zelfs lasterlijk aan de duivel toeschrijven. IK BEN. Ziet, zij zijn sektarisch in Mijn heilige ogen, ook al zullen ze dat fel bestrijden in hun leer of beweringen of Gemeentelijke samenkomsten of bijbelstudies. IK BEN. Weest op uw hoede, dat gij geen deel krijgt aan hun sektarische gedachtengangen en praktijken of leringen. Blijft trouw aan de leer van Mij en van Mijn Zoon en Zijn twaalf apostelen en aan de leer van de apostel Paulus, die IK door Mijn Zoon tot inkeer bracht, ofschoon hij een vijand en vervolger en moorder was van de Mijnen… die IN Christus Jezus waren. IK BEN. Ook in deze tijd zijn er leidslieden van kerken of organisaties, die vijanden zijn van Mij in hun houding en leer en beweringen m.b.t. andere gelovigen IN Christus. Zij zijn vaak ziende blind en horende doof, daar zij zich hebben vastgebeten, gelijk pitbulls, in leringen en dogma’s die vaak totaal fout zijn in hun onderwijs of praktijk. Vele kerken beweren Mij te dienen, maar hebben vaak Mijn ware afgezonderde en uitverkoren heiligen vervolgd. IK BEN. Sommigen zijn zo verhardt tegen de volheid van Mijn Heilige Geesteswerk, dat zij zelfs echte profeten en apostelen, aan wie IK of Mijn Zoon verschenen/Ons openbaarden, niet willen geloven… maar zelfs lasteren en uit de kerken/Gemeenten weg-bidden… of zelfs verwijderen… of laten verwijderen… of elkaar opstoken om mensen af te wijzen die “anders” zijn dan zij zijn… en hun visie. Sommigen vervloeken zelfs de meest toegewijde heiligen in deze eeuw, omdat ze zelf dwalen en Satan toegang tot hen heeft gekregen… en zij in hun verharding Mijn werk bestrijden in de Mijnen… en dus ook hen. IK BEN. Zie, IK BEN bekend met allen en hun gedachten-gangen en verborgenheden en publiek optreden in de Kerken/Gemeenten of elders. En IK zal hen allen oordelen en vergelden naar hun werken, hetzij goed, hetzij kwaad. IK BEN.”

Profetie d.d. 13.09.2022.

Jean Schoonbroodt. NL. EU.

GOD SPEAKS… to all who have ears to hear…

This says GOD YHVH :

‘I AM the I AM, also called YHWH/ YHVH/ LORD GOD of Israel and creation, the Almighty One . I AM. Many heard about Me throughout all ages, but not all were willing to accept Me as the Only True holy and righteous GOD of creation. Many thought that there were/are other gods or godesses, which were/are more important than I AM. But they erred and were false witnesses throughout the ages… and they were idolaters and worshippers of sinful man and of animals or of birds or of living creatures/created beings or of angels and/or of their statues and of ‘gods’ and ‘godesses’ , which were in reality just fallen angels or demons or fallen people, who chose the side of Satan and Lucifer and all fallen ones. I AM. Even in these days, modern times, people are still doing this in secret or in public… and are still serving these powers of darkness, while denying My holy almighty Person and existence. I AM. Still I AM activ in creation by My Holy Ghost and holy angels and holy messengers and holy witnesses and holy scriptures. I AM. For I AM the GOD above all and I AM the Supreme One above all… and I gave and give light in the darkness by My Holy Ghost and words and Son Jesus the Christ/ Jahshua HaMashiach and all the with Holy Ghost anointed prophets, seeers, revelators and apostles and evangelists, teachers, shepherds, elders, deacons and all saints and their holy scriptures or testimonies and or holy, by My Holy Ghost inspired, writings or music and songs and activities… and or by holy powers of My Holy Ghost and by Him performed miracles, signs and wonders, healings and driving out of demons out of possessed people… and speaking in new tongues/languages, that they never learned by people… but were/are the workings of the Holy Ghost… as a testimony that people were/are accepted by Me and were/are sealed with the promissed holy Ghost, but also as a testimony to Israel that I accepted the gentiles too… as the ones that I also purchased by the Blood of The Lamb of GOD and reconciled to Me and forgave their sins and accepted as My beloved sons and daughters, because of the work of salvation that I worked out In Christ Jesus/ Jeshua HaMashiach for the twelve tribes of Israel and the gentiles, for I was reconciling all of creation to Me by the blood of the lamb of GOD. I AM. The gift of tongues, worked by My holy Ghost, was also meant to be the way to communicate to gentiles the True Gospel of Salvation and to glorify Me, the GOD of creation and My Son in all languages, but also to pray in tongues/languages of holy ghost/holy angels to Me… in a secret language, that only they and I know, so that people would not know about the secrets of human lives, that they bring to My heavenly Throne. I AM. The gift of tongues/languages , worked by the Holy Ghost or holy angels, is also active to prophecise/reveal the words, that I give to My sons and daughters in Christ Jesus/Jahshua HaMashiach, when neccessary to teach, encourage them… or to show them what will happen. I AM. But in the True Body of Christ Jesus/ Jahshua HaMashiach, during the gatherings of the saints they should be translated by the power of the Holy Ghost, by those who have the gift to do that, according to My holy will and holy original unfalsified apostle-teachings, so that all will be build in the true faith and will be encouraged… or whatever My Holy Ghost wants to communicate to the Ecclesia. I AM. There are many gifts/charisma’s and ministries of My Holy Ghost still active in creation in My Holy Temple/Tabernacle/Ecclesia/Gathering of people, set apart by My Holy Ghost and words and grace and love and truth and Our gift of Faith and the holy blood of Jesus the Christ / Jehoshua Hamashiach / Jahushua HaMashiach / Jeshua HaMashiach/ Jahshua Hamashiach/ Jesous Christos/, which make people capable to minister or to communicate or to do My works in their midst… or in creation. I AM. Remember that I AM speaking here… and not a human failing person. I AM. I even quoted here some of the several names, by which My beloved Son is called in gatherings of Our holy/sanctified people/saints of this endtime/last days. I AM.’ ; Says the LORD GOD Almighty, the Great I AM, the GOD of the heavens and the earth, The Eternal One, the Almighty One, the GOD and Father of Jesus the Christ/ Jeshua HaMashiach / Jesous Christos, The Holy One of Israel and of His True Temple/Tabernacle/Ecclesia, The Living One, who was, is and always will be The Same, the Great ‘I AM who I AM… and who I always will be.’, The Savior of all who believe Him and His Holy Ghost and His words and His Son, who was, is the Word of GOD that became flesh and blood, The True Lamb of GOD… and the Lion of Juda, who has overcome. ‘Amen. Hallelu-YHWH. Amen.’ ; Says the Spirit of GOD.

Prophecy by The Voice in The Wind / The Candle.

Received by Jean MP Schoonbroodt. NL. EU.

12.09.2022.