GOD again to the churches of this endtime…

This says GOD to the churches of this endtime :

 

 

“Hear, ye churches of this endtime, You  heard My Voice by My Holy Ghost speaking to your hearts and by My/His words, revelations, prophecies and holy scriptures and by those who were/are servants of the holy Spirit of Me, the GOD of Israel and creation. I AM. Although I often spoke to you and warned you not to be partakers of evil.. still many of you returned often to the evil that I set them free from… and by this again crucified Me, the Son of GOD, Y.H.W.H., Yeshua HaMashiach Wamalech HaYehuddim = Jesus the Christ The King of the Jews, also called in his days in Israel among the Jews : Yeshua of Nazareth, the Rabbi of Nazareth ;  “the son of an adulterous woman”, although My mother Miriam/Mary was a virgin when she was visited by Our holy angel Gabriel, who announced to her that she was chosen to become the mother of the Son of GOD, who would become the Savior of Israel for He would save them from their sin. For the power of the Almighty One would cover her… and the holy child that would be created in her womb would be called the Son of GOD. And now listen, ye churches of this endtime, I AM your GOD and Father as long as you remain in Me and My Son and Our Holy Ghost and words… and you are faithfull to the True GOD of creation, who I AM and always will be. I AM. For We are One with all who are chosen and loved by Us with Eternal Love. I AM. Many left Us and became even enemies of the cross. I AM. Let all… who really love Us… pick up their own cross and deny themselves every day. I AM. My Son became a vagabound. He and His disciples left all to inherit the Kingdom of GOD… and travelled around. For Our Kingdom is not of this temporary evil and wicked world that lusts for temporary satisfaction of the lusts and desires of the flesh and the Mammon, while being enemies of Us and Our holy heavenly righteousness. Many are caught in the worries and anxienties of this world… and in doing so and being so…  they have no ears anymore to hear Our Voice to their hearts and by this The Good Seed of Our LIFE-Giving Words can not grow in their hearts. They surpress it. And in doing and being and speaking and being more concerned about the worries of life… than about the Eternal Values of Us and Our Eternal Glory and Righteousness of Our Everlasting Kingdom… they are on the Broad Road to eternal suffering. I AM. Alas… Although We tried to reach out for them, they were not willing to stick to Our Words… nor to take heed not to despise nor to neglect it. I AM. Only those who really were/are/remain wide and open and were/are/remain prepared to receive Our Good Seed will bear good fruit. I AM. Blessed are all who fight the Good Fight of True Faith in Us and Our Eternal words and promisses and work of Salvation and reconciliation and sanctification and justification and completion IN Christ Jesus and His Blood and Words and Holy Ghost and grace and love and truth. Amen. I AM.” ;

Says the Almighty One of creation, the great “I AM”,

who spoke to Mozes… the man of GOD… who delivered Israel out of the slavery to the Pharao of Egypt and led them to the promissed land under GOD’s Hand.

Message by The Voice in The Wind of GOD’ Spirit / The Candle.

27.12.2023.

The Word of The LORD : “See… what I will do…”

This says GOD :

 

 

“See… what I will do in these last days… and admire My holy Outstretched Arm and Hand against the enemies of My delivered Israel. I AM.”;

Says The LORD GOD Almighty,

the Holy One of Israel according to the Spirit of the Lord living in these last days before His return to the Mountain of Olives at the East-Side of Jerusalem in Israel, the great “I AM”, who spoke to Moses… the man of GOD.

Prophecy 17.12.2023.

Received by : The Voice in The Wind/ JMPS./ The Candle.

GOD tot de heiligen der laatste dagen…

 

 

Dit zegt GOD tot de heiligen der laatste dagen over de gehele aarde :

“Houdt uw klederen onbevlekt van het kwaad. Weest rein en heilig, want IK BEN rein en heilig. Mijn Agapé/ Goddelijke liefde is rein en heilig en tolereert niet dat men totaal ontspoort en tegen beter weten in kwaad en onrecht en boze losbandigheid blijft bedrijven. IK BEN. Mijn wet en profeten zijn nog steeds in deze zin van toepassing, dat zij u de weg tonen ten verderve in goddeloosheid en wetteloosheid… en De Weg Ten Heile door geloof in Mijn Weg… geopenbaard in Christus Jezus/ Jeshua HaMashiach / Jesous Christos. IK BEN. Gaat De Weg die IK U in Hem toonde en toon door de Geest en de heilige schriften der profeten en openbaarders, zieners en getuigen en gezalfden met de heilige Geest, die Hem en Zijn Weg geopenbaard hebben en voorgeleefd hebben in navolging van Hem, zoals de apostelen van het Lam van GOD en allen die op Hun fundament trouw bouwden. IK BEN. Christus behoort uw leven te zijn… en/of is… of wordt uw leven… en dan zal sterven uw gewin zijn. Christus’ Geest en gezindheid IN U… is de hoop op de heerlijkheid. Dus blijft in Mij en Onze woorden en zo zult gij veel goede vrucht dragen. IK BEN. Mijn Geest was op en in en door en met Hem actief om Mijn Heerlijkheid en Koninkrijk en Gerechtigheid en Gerechtigheid des Geloofs te openbaren en Mijn heilswerk in Hem… ten heile van zeer velen die in Hem zouden geloven en Hem zouden volgen in geloofsgehoorzaam volgens het ware evangelie, gelijk geopenbaard en onderwezen en voorgeleefd door Onze apostelen en trouwe getuigen door de eeuwen heen. IK BEN. Weest dus verstandig, nuchter en bezonnen… en geeft de boze geen voet, maar blijft in Ons en Onze woorden en beseft dat dit het ware evangelie is… en laat u niet betoveren door de Hoer Babylon en haar “pharmakeia” en haar Nikolaïeten en Izebels, die hongerig en dorstig zijn naar macht en controle over het volk van GOD om ze te onderwerpen aan hun eigenzinnigheid en losbandigheid en “goden en godinnen” en  “intelligentie” en “verlichting”, die zij hoger achten dan “Het simpele eenvoudige woord van GOD”, dat iets voor “loosers en sukkels en idioten en dwazen is” , gelijk zij vaak in hun hoogmoed en trots beweerden. Zij waren of zijn “de aangeziene personen” in de schepping… of willen dat zijn… of pretenderen dat te zijn, maar ze zijn zelf dwazen indien zij in deze goddeloze en losbandige hoogmoedige en trotse en ijdele en afgodische mentaliteit blijven. IK BEN. Zie, IK zal allen vernederen die zich verhogen… en allen verhogen die zich vernederen voor Mijn heilig Aangezicht. IK BEN. Wee hen, die de ongerechtigheiden en wetteloosheden blijven bedrijven en zelfs promoten/aanbieden/verkopen of blijven bevorderen en de rechtvaardigen blijven bestrijden. Wee hen op de dag der bezoeking en vergelding en der wrake. IK BEN. Zalig zijn zij die GOD’s woorden horen en geloven en bewaren… en dus ook erkennen als hetgeen het in waarheid is : GOD’s Woord, dat hen zalig kan maken ten eeuwigen heile… zo zij blijven in Ons en Ons Woord Der Waarheid : Het Evangelie van de Redding. IK BEN. Zalig zijn zij die hun klederen ( = innerlijke hart, geest, ziel / leven ) gewassen hebben in het waterbad van God’s Woord en het Bloed van het Lam van GOD… en in de kracht van het geloof dat door Agapé/ Goddelijke Liefde / Door de Geest en het Woord die een zijn… bewerkt in hen door genade, ( en dus ware naastenliefde en vijand-liefde )  werkzaam is … in ware heiligmaking en met volharding hun renbaan doorlopen, ziende op Ons… en dus op Mij, GOD de Vader en Mijn Zoon, en horen naar Ons levendmakende en Levende Woord, dat tot hen komt door de heilige Geest via de heilige geschriften, maar ook via de genadebedieningen en genadegaven van de heilige Geest en de openbaringen en profetiën en via de afgezonderden in Geest en waarheid, die volgens de ware werkelijkheid zijn van Ons en van Ons hemels Koninkrijk der Hemelen… en van Ons Hemels Jeruzalem ( = Stad van de Vrede/Shalom/Salem van YHWH-GOD, die IK BEN ) en Ons ware Hemels Tabernakel / Tent van de Samenkomst / Tempel / Ecclesia / Huis van GOD / Woning van GOD in Mijn Geest / Ware Geestelijke Kerk/Gemeente van Christus Jezus/ Yeshua HaMashiach, bestaande uit Levende Bouwstenen, hetgeen de ware gelovigen zijn die met de heilige Geest verzegeld zijn en die heropgevoed werden/worden naar de wil van GOD… om stralende lichten/sterren te zijn in de duisternis van deze eeuw in navolging van hun volmaakte Voorbeeld : Yeshua HaMashiach/ Jesous Christos/ Jezus de Christus, de Zoon van Mij, de Levende GOD van de schepping en van Mijn Heiligdom in de Hemel en op aarde, daar waar twee of drie samenkomen in Mijn naam en die van Mijn Zoon en van Onze heilige Geest en trouw hun leven bouwen op Ons Woord… ten heile en zaligheid. IK BEN. Door Ons genadewerk… en dus reddingswerk/verlossings-en verzoeningwerk en reinigings-en heiligings-en rechtvaardigings-en vervolmakingswerk in Christus Jezus/ Yehushua HaMashiach en Zijn bloed en Zijn Hoge Priesterschap voor Mijn Aangezicht in het Hemels Tabernakel/Allerheiligste… zult gij gered worden… en blijven, zo gij blijft in Ons en Ons woord en in Onze Heilige samenkomsten… en in/op Onze Weg/Het Smalle Pad volhardt tot het einde toe. Wij zullen het Ware Werk des Geloofs in allen voltooien tot hun heil en zaligheid… die Wij daartoe hebben voorbestemd en gekend van voor grondlegging der schepping. IK BEN.

Wie de Hoer Babylon en het Beest verlaat… en het Hemels Jeruzalem meer lief heeft dan zijn eigen leven op aarde… en zodoende overwint… die zal IK geven om met Mij en Mijn Zoon op Onze Troon te zitten in alle eeuwigheid/eeuwen/tijdperken… en met Ons te regeren in Ons Hemels en aards Koninkrijk. IK BEN.” ;

Spreekt de Almachtige, de Alwetende, de Koning der tijdperken/eeuwen,

de Alles-Overziende en kennende en wetende… en de Rechter over de levenden en de doden door Zijn Geest en woord en Zoon en God’s ware heiligen… en alles en allen die HIJ zal opwekken voor de dag van het laatste oordeel, de “IK BEN” die tot Mozes, de man GOD’s, sprak… en hem met Aaron zond om Israël te verlossen uit de hand van Pharao in Egypte… en de Israelieten te leiden naar het beloofde land door de macht GOD’s.

Profetie d.d. 12.12.2023.

Ontvangen door De Geest van GOD.

J.M.P. Schoonbroodt.NL. EU. / The Candle / The Voice in The Wind of Holy Breath of GOD.

GOD YHWH speaks to Israel… and surrounding nations… 08.12.2023.

 

 

This says GOD YHWH to Israel… and surrounding nations… in this endtime :

“Hear, o Israel and surrounding nations, you all saw My glory in creation and now I will show you who I AM in all that will happen in these last days worldwide. I AM. For I AM the GOD who was, is and always will be. I AM. My holy Son will soon return from heaven as the fulfillment of all the prophecies and revelations concerning His take-over of this temporary creation. All the leaders of the nations will tremble and fear when My great day will be. I AM. For all thought that I would never return… for they thought : “Well… we are already waiting for His return thousands of years, but still he has not yet shown up. Their God is fake and they have a fake gospel.” Well now, hear ye proud man of filth and evil and wickedness and of godlessness and lawlessness, ye proud fools, I will show to all of you that all the theater of your life and all the falshood and all your bloodshedding will be revenged by My holy wrath… with which I will visit you… and with the JUDGMENT that I will pour out upon you evildoers. I AM.” ;

Says the Almighty One of creation, the GOD of the heavens and the earth, the great “I AM” who spoke to Moses, the man of GOD.

Prophecy by The Wind of GOD ‘s Holy Breath.

08.12.2023.

GOD speaks to the “experts” …

This says GOD YHWH to the experts in… technology, theology, politic, defense, ideology, philosophy, medicine, pharmacy, economical and cultural and financial and religious… deceit :

 

 

“Hear, ye experts in all these areas of life, I know who you are and where you are. I know your secrets or “illuminated knowledge” inspired by the “true” illuminated ones by their lord and god Lucifer/Satan, who behaved and behaves as an angel of light, but is the father of all lies and betrayal and deceit and of evil and wicked schemes and of murder and the Satanic inspired New World Order-agenda’s, which are godless and lawless although they and you speak about the “rule of law”, but deny the laws themselves/yourselves… that they/you threw like a spidersweb… www.666… of an international net… internet… over the people…. to catch them in their/your snares, so that they/you can control or erase/eliminate them, when they will start to turn against their/your evil and wickedness and frauduleus and corrupt bloodshedding anti-GOD and anti-Christ/anti-Mashiach Whore Babylon and Beast-reign-world-global-system… that was/is only concerned about Big Money, Wealth, and power and Satans/Lucifers plan. Many people start to see the corruption and evil among you people in high positions… and you know it. So you will do anything that is possible to stay in your power-situation, even if it is neccessary to erase billions of people, according to your plans and schemes and agenda’s. And I, GOD YHWH, even allow you to do it… to reveal who the sons of Satan are and who are the sons of Me, the GOD of the heavens and the earth, the True Almighty One of creation, the great “I AM”, who spoke to Moses and all other holy prophets, seers, revelators and holy apostles and messengers and witnesses from past, present and future and to all My true saints. I AM. But My holy people will war against you by the Sword of My Holy Spirit, THE WORD OF GOD, which is sharper than each two-edged sword… and it will pierce through your innermost being to separate marrow from bones, and soul from spirit and will be YOUR JUDGE… and there is NO WEAPON AGAINST MY JUDGE. I AM the Invisible and Invincible GOD of the heavens and the earth and the GOD of the True Israel of GOD. I AM. Soon I will show you My powers in creation, when I will make an end to your temporary reign. I AM. For soon I will send Him who was, is and always will be… who was with Me from the Beginning, yes, even before foundation of creation. I AM. You know His name : Jesus The Christ, the King of the Jews, the King above all kings and the LORD above all lords. I AM. HE IS the Radiance of My Glory, the Expression of My holy Eternal GODly Being and the Carrier of My almighty powerfull words of My almighty Ghost/Spirit, by which I created the heavens and the earth, the visible and invisible realms/dimensions/material and spirit-worlds, universes… or by My words called into existence ones. I AM.” ;

Says the Almighty One of creation and of Israel, who is faithfull to His Words written in His holy scrolls/scriptures/books of His Holy Messengers from past, present and future.

Prophecy received by Jean Schoonbroodt. NL. on the 06.12.2023.